Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klasiğin yanı sıra yenilikçi metotları ve teknolojinin sağladığı imkânları da kullanarak, kendine özgü yöntemler geliştiren bir fakültedir.

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Programı ise küresel rekabetin ön plana çıktığı çağımız dünyasında, yeni hukuksal sorunlar karşısında yeni çözümler üretebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Programımız; ezber yerine muhakeme gücünü esas alan, araştırma bilincine sahip, özlü ifade sanatına hâkim, tartışmaya açık, fikri bağımsızlığı önceleyen hedef kitlesine hitap etmektedir. Disiplinler arası ve mukayeseli çalışmalara önem vermekte olan programımız, kendine özgü bir eğitim anlayışı geliştirmektedir.

Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak faaliyet gösteren İbn Haldun Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu, 7/24 açık olan zengin kütüphanesi, geniş burs imkânları ve uluslararası bağlantıları sayesinde araştırmacı hukukçulara seçkin imkânlar sunmaktadır.

Uluslararası ve Mukayeseli hukuk yüksek lisans programı minimum başvuru koşulları ve istenen belgeler şunlardır:

 • Hukuk lisans mezunu olmak
 • GNO 2.00/4.00 veya 53,33/100

Gerekli Belgeler:

 • Niyet Mektubu
 • Özgeçmiş
 • 2 Referans Mektubu
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Transkript

 

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Ömer ÇINAR

 

Programın Amaçları:

Türkiye’de toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunlar nedeniyle uzman hukukçulara duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına bir sosyal bilimler araştırma üniversitesi olarak yola çıkan İbn Haldun Üniversitesi, uluslararası özel hukuk ve kamu hukuku alanında uzman, hukuki yöntemleri derinlemesine bilen, sorunları doğru tanımlayabilen ve  sorunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısına sahip, bu birikimle hukuki metinleri yorumlayan, yeni öneriler getiren dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan, özgün görüşler ortaya koyabilecek bilim adamı ve uygulamacılar yetiştirmeyi kendisine vazife edinmiştir. Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Hukuk Yüksek Lisans Programı, her şeyden önce kendine özgü öğretim yöntemlerini hayata geçirerek, ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş olan nitelikli hukukçular yetiştirmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde Uluslararası ve mukayeseli Hukuk yüksek lisans programının açılmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

Programın Kapsamı:

Program, hem temel hukuk alanında teorik dersler, hem de özel uzmanlaşmış alanlardaki pratik dersler içermektedir. Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Derecesi diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Devletler Özel Hukuku
 • İnsan Hakları Hukuku
 • Devletler Genel Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Hukuki bilgisini arttırmak veya kendini geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
 • Uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen avukat, hakim ve savcıları,
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

Programın İçeriği:

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayabilmek için; programda yer alan zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden ve Yüksek Lisans bitirme projesinden başarılı olunması gerekir. Normal koşullarda Program katılımcısının üç yarıyılda mezun olması gerekir. Aşağıda, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk öğrencilerimizin alabilecekleri dersler ve kredileri tablolaştırılmış ve sonrasında ders içerikleri belirtilmiştir.

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK 595 Bitirme Projesi 3 0 0 15
Toplam 6 31
Genel Toplam 30 95
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
SEÇMELİ DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
HUK 503 Avrupa İnsan Hakları Hukuku -I- 3 0 3 8
HUK 505 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması -I- 3 0 3 8
HUK 507 Uluslararası Örgütler -I- 3 0 3 8
HUK 509 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku -I- 3 0 3 8
HUK 511 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku -I- 3 0 3 8
HUK 513 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku -I- 3 0 3 8
HUK 515 Uluslararası Ticaret Hukuku -I- 3 0 3 8
HUK 517 Avrupa Birliği Telif Hukuku -I- 3 0 3 8
HUK 519 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku -I- 3 0 3 8
Bahar Yarıyılı
HUK 504 Avrupa İnsan Hakları Hukuku -II- 3 0 3 8
HUK 506 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması -II- 3 0 3 8
HUK 508 Uluslararası Örgütler -II- 3 0 3 8
HUK 510 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku -II- 3 0 3 8
HUK 512 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku -II- 3 0 3 8
HUK 514 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku -II- 3 0 3 8
HUK 516 Uluslararası Ticaret Hukuku -II- 3 0 3 8
HUK 518 Avrupa Birliği Telif Hukuku -II- 3 0 3 8
HUK 520 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku -II- 3 0 3 8

 

 

HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bu ders sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçlerini içerir. Öğrenciler iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavrarlar. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konular ele alınır.

HUK 503 Avrupa İnsan Hakları Hukuku I

İnsan haklarının tarihsel gelişiminin ele alınmasıyla başlanacak dersin içeriğinde ayrıca kültürel rölativizm ve insan haklarıyla ilgili olarak çağdaş tartışmalara değinilecektir. İnsan haklarının evrensel ve yerel korunma sistemlerine değinilecek dersin ana çatısını Avrupa’daki İnsan Hakları Hukuku oluşturacaktır. Bu kapsamda özellikle Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve AİHM’nin içtihatları yol gösterici olacaktır.

HUK 505 Avrupa birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku I

Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

HUK 507 Uluslararası Örgütler I

Dersin amacı, uluslararası örgütlerin yapıları kavratılarak, uluslararası sistemdeki yeri, işlevleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır. Bu derste, uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri incelenecektir. Daha sonra önemli IGO ve NGO’lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler başta, BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB olmak üzere daha ayrıntılı ele alınacaktır

HUK 509 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku I

Bu derste, Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yapısı, stratejik hedefleri ve getirdiği uluslararası çalışma standartları incelenecektir. Özellikle ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemeler üzerinde durularak, ILO Sözleşme ve Tavsiyeleri vasıtasıyla mukayeseli bir çalışma yöntemi çerçevesinde uluslararası iş hukukunun temel kurum ve kurallarına ilişkin bir bakış açısı geliştirilmesi ve bu kavram ve kurumların Türk İş Hukuku’ndaki karşılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

HUK 511 Avrupa Birliği Telif Hukuku I

Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında (acquis communautaire) önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi” (“Information Society Directive”),  “Uygulama yönergesi” (“Enforcement Directive”) gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.”

HUK 513 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku I

Bu ders kapsamında Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku, sınır aşan suçlarda uluslararası adli yardımlaşma, uluslararası suçlulukla mücadele, ad-hoc ceza mahkemeleri, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve Uluslararası Ceza Divanı, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulması konuları incelenecektir.

HUK 504 Avrupa İnsan Hakları Hukuku II

İnsan haklarının tarihsel gelişiminin ele alınmasıyla başlanacak dersin içeriğinde ayrıca kültürel rölativizm ve insan haklarıyla ilgili olarak çağdaş tartışmalara değinilecektir. İnsan haklarının evrensel ve yerel korunma sistemlerine değinilecek dersin ana çatısını Avrupa’daki İnsan Hakları Hukuku oluşturacaktır. Bu kapsamda özellikle Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve AİHM’nin içtihatları yol gösterici olacaktır.

HUK 506 Avrupa birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku II

Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

HUK 508 Uluslararası Örgütler II

Dersin amacı, uluslararası örgütlerin yapıları kavranılarak, uluslararası sistemdeki yeri, işlevleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır. Bu derste, uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri incelenecektir. Daha sonra önemli IGO ve NGO’lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler başta, BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB olmak üzere daha ayrıntılı ele alınacaktır.

HUK 510 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku II

Bu derste  Özellikle ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemeler üzerinde durularak, ILO Sözleşme ve Tavsiyeleri vasıtasıyla mukayeseli bir çalışma yöntemi çerçevesinde uluslararası iş hukukunun temel kurum ve kurallarına ilişkin bir bakış açısı geliştirilmesi ve bu kavram ve kurumların Türk İş Hukuku’ndaki karşılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

HUK 512 Avrupa Birliği Telif Hukuku II

“Bilgi Topluluğu Yönergesi” (“Information Society Directive”),  “Uygulama yönergesi” (“Enforcement Directive”) gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.”

HUK 514 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku II

Bu ders kapsamında Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku, sınır aşan suçlarda uluslararası adli yardımlaşma, uluslararası suçlulukla mücadele, ad-hoc ceza mahkemeleri, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve Uluslararası Ceza Divanı, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulması konuları incelenecektir.

BAŞVURU