İktisat Doktora Programı (İngilizce)

İktisat Doktora Programı

Klasik tanımıyla temel araştırma alanı, kıt kaynakların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının hangi koşullarda gerçekleşeceği sorunsalı olan iktisadın kapsamı günümüzde birey ve firmaların ekonomik davranışlarının analizinden, ülkelerin ve uluslararası kurumların ekonomik davranışlarının analizine uzanan bir alanı kapsayacak şekilde genişlemiştir.  Özellikle, 1990’lı yıllarla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle iktisadi davranış küresel seviyede analiz gerektiren bir fenomen halini almıştır. Küresel seviyede faaliyet gösteren şirketler stratejilerini küresel seviyede bir optimasyonu gözeterek hazırlamaktadır. Bu durum ekonomik davranışa ulus seviyesinde konulmuş kısıtları azaltmakta, sermaye, emek gibi üretim faktörleri ile ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkân tanıyan bir küresel yapıyı gerekli kılmaktadır. Her ne kadar, 2008 yılında yaşanan küresel kriz, ulus devletlerin ekonomik davranış üzerindeki etkisinin yeniden yükselmesine sebebiyet verecek kimi sonuçlar doğurmuş olsa da ekonomik küreselleşme halen devam etmektedir.Küresel seviyede yaşanmakta olan bu gelişmeler bir bilim olarak iktisadın önemini daha da artırmıştır. Gerek emek, para ve sermaye piyasaları ile mal ve hizmet piyasalarındaki gelişmelerin gerekse bu piyasalar arasındaki etkileşimin bilimsel bir bakış ile analiz edilmesi, ülkeler seviyesinde ve küresel seviyede geliştirilmesi gereken politikaların anlaşılması açısından hayati önemi haizdir. Gerek lisans gerekse yüksek lisans ve doktora programları yoluyla bu alanda yeni insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Doktora programı farklı yüksek lisans öğretimi alanlarından gelen öğrencilerine, iktisat alanında meydana gelen gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla iktisadi planda oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılması noktasında katkı sunacaktır. Üç yıl boyunca temel iktisadi derslerin yanında ilgi alanlarında farklı seçmeli dersler alacak olan öğrenciler hazırlayacakları tezler aracılığıyla öğrendikleri konuları güncel iktisadi meselelere gerek teorik gerekse pratik bir bakış açısıyla uygulayabilme fırsatı yakalayacaklardır. Ayrıca, İktisat Bölümünün eğitim dilinin İngilizce olması; program mezunlarının sadece ülkemizde değil, yurtdışında da görev yapabilecek bir donanıma sahip olmasına katkıda bulunacaktır.

Lisans mezunları için:

Lisans GNO 3.00/4.00 veya 76,66/100

ALES 80 veya GRE Sayısal 156 (eski sistemde 720) veya GMAT 580

YDS/EYDS/YÖKDİL  70/100 veya TOEFL 84/120 veya İbn Haldun (Pearson) İngilizce Dil Sınavı 55/70

Yüksek lisans mezunları için:

Yüksek Lisans GNO 3,00/4,00 veya 76,66/100

ALES EA 75/100 veya GRE Sayısal155 (eski sistemde 700) veya GMAT 540

YDS/EYDS/YÖKDİL 70/100 veya TOEFL 84/120 veya İbn Haldun (Pearson) İngilizce Dil Sınavı 55/70

Gerekli Belgeler:

Niyet Mektubu

Özgeçmiş

2 Referans Mektubu

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

Transkript

Burs Başvurusu için Niyet Mektubu

Burs Başvurusu için Gelir Durumu Belgesi

-Son iki belgeyi burs başvurusu yapacak adayların hazırlaması şarttır.

Programın Amacı

İktisat bölümünün misyonu; Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda üniversitelerimizin, firmalarımızın, farklı kurumlarımızın ve dünya genelinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış araştırmacı, akademisyen, uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmektir.Bu çerçevede İktisat Doktora programının amacı ise ülkemizde iktisat alanındaki araştırmaların geliştirilmesine, bu araştırmalardan hem ulusal hem de uluslararası seviyede önemli çıktıların elde edilebilmesine ve bu çıktıların etkilerinin yaygınlaştırılabilmesi için ülke ihtiyaçlarına uygun, sorunları tespit etme ve çözüm üretme becerisine sahip iktisatçıların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Programın Hedefleri

İktisat Doktora programının hedefi,

  • İktisat alanında temel kavramlara ve teorilere hakim olarak bu kavram ve teorileri değişek sorunlara uygulayabilen ve bu sorunlara pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen,
  • Seçmeli dersler ve doktora tezi yoluyla uzmanlaşma sağlayarak, ulusal ve uluslararası iş ortamlarında iddialı, yönetim kademelerinde tercih edilen,
  • Ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip,
  • İş süreçlerini geliştirmede katkıda bulunacak, takım içinde etkin görev alabilen, liderlik özellikleri gösteren,

Toplumsal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilen, etik değerleri gözeten ve bunları karar verme süreçlerine katabilen; sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmektir.

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 601 İleri Mikroiktisat 3 0 3 8
ECON 603 İleri Araştırma Yöntemleri 3 0 3 8
ECON … Alan Seçmeli 3 0 3 8
ECON … Alan Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 12 32
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 602 İleri Makroiktisat 3 0 3 8
ECON 604 İleri Ekonometri 3 0 3 8
ECON … Alan Seçmeli 3 0 3 8
ECON … Alan Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 12 32
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 697 Doktora Yeterlilik Dersi 0 0 0 45
ECON 600 Seminer 0 0 0 15
Toplam 0 45
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 60
Toplam 0 60
3. ve 4. Yıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 60
Toplam 0 60
Genel Toplam 24 229
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 510 Uluslararası İktisat 3 0 3 8
ECON 511 İnovasyon Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 512 Oyun Teorisi 3 0 3 8
ECON 513 Parasal İktisat 3 0 3 8
ECON 514 Endüstriyel Ekonomi 3 0 3 8
ECON 515 Enerji Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 516 Kamu Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 517 Zaman Serisi Ekonometrisi 3 0 3 8
ECON 518 Panel Veri ve Yatay Kesit Verisi Modelleri 3 0 3 8
ECON 519 Çevre Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 520 Kalkınma İktisadı 3 0 3 8
ECON 521 Ulaştırma Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 522 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı 3 0 3 8
ECON 524 İşgücü Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 525 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 8
ECON 526 Hukuk ve İktisat 3 0 3 8
ECON 545 Türkiye Ekonomisinde Güncel Olaylar 3 0 3 8
ECON 546 Modern Türkiye’nin İktisadi Tarihi 3 0 3 8
ECON 550 Ekonomide Seçilmiş Konular 3 0 3 8

ECON 601 İleri Mikroiktisat 

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroekonominin temel kavram, teori ve uygulamaları ile ilgili konulara hakim olmasını ve bu bilgileri pratik sorunlara uygulayabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derste öncelikle bireysel karar verme başlığı altında tüketici teorisi, talep teorisi, üretim teorisi ve belirsizlik altında seçim konuları ele alınacaktır. Devamında piyasaların etkin bir şekilde işlemesine neden olan bilgi asimetrisi, ters seçim, asil-vekil problemi gibi konular incelenecektir. Oyun teorisi ile devam edecek olan ders; Pareto Optımallik, Walrasgil Denge, Genel Denge, Walrasgil Dengenin pozitif özellikleri gibi konuların analizi ile sona erecektir.

ECON 602 İleri Makroiktisat 

Farklı iktisadî ekoller çerçevesinde makroekonominin ana konularının tanımlanması ile başlayacak bu ders, sonrasında Solow ve içsel büyüme modelleri ile devam edecektir. Akabinde neoklasik ve Keynesyen ekoller çerçevesinde genel makroekonomik analizler ele alınarak, dinamik toplam talep ve toplam arz, IS-LM modelleri, para ve maliye politikaları, yatırım ve tüketim kararları, açık ekonomilerde makroekonomik kararlar, döviz kuru ve faiz oranlarının belirlenmesi gibi konular işlenecektir. Dalgalanma ve büyüme üzerine geliştirilen teni klasik kuramlar ile devam edecek derste ayrıca, tüketim, yatırım, enflasyon ve işsizlik konuları ele alınacaktır.

ECON 603 İleri Araştırma Yöntemleri 

Bu derste, İktisat alanında kullanılan ileri düzey araştırma yöntemleri, analiz teknikleri ve modeller ele alınarak öğrencilerin bu teknik ve modelleri hangi durumlarda kullanabileceklerinin ayırımına varmaları ve bunlarla elde edilen sonuçları yorumlama kabiliyeti kazanmaları sağlanacaktır. Bu doğrultuda; genelleştirilmiş en küçük kareler (GEKK) tahmini, enstrümantal değişken tahmini, en yüksek olabilirlik (EYO) tahmini, kavuşmazda sınamaları gibi konular ele alınacak ve genelleştirilmiş beklemlerle tahmin yöntemi, doğrusal olmayan regresyon modelleri, AIC, SBC; Trend- ve Fark-durağan zaman serisi modelleri ve birim kök ekonometrisi araçlarına değinilecektir.

ECON 604 İleri Ekonometri 

İleri düzeyde ekonometrik analiz yapma becerisinin kazanılması amacına yönelik olarak tasarlanan bu derste temel ekonometrik testlere, modellere ve tekniklere ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede; ardışık bağlanım hareketli ortalama (ABHO) modelleri ve durağanlık, gecikmesi dağıtılmış ardışık bağlanım (GDAB) modellerinin tahmini, hata terimine dayalı eşbütünleşim sınamaları, vektör ardışık bağlanım (VAB) modellerinin tahmini ve çoklu kesikli seçim modelleri incelenecektir. Ayrıca, panel veriler ile alakalı olarak en küçük kareler gölge değişken yaklaşımı ve kesikli seçim modellerinin işleneceği bu derste, limitli bağımlı değişken modelleri, parametrik ve parametrik olmayan süreç ve kalım analizleri ve panel veri modellerinde ölçüm hatalarına dair konular ele alınacaktır.

ECON 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan bu derste bilimsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi konular ele alınacaktır. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi, yayın etiği, eğitim ve etik, etik gerekçelendirme ve temellendirmeler dersin diğer başlıca konularıdır. Derste ayrıca, katılımcıların iktisadî kavramları kullanarak bilimsel soru sorma becerileri geliştirilerek betimsel ve çıkarımsal istatistikin temel yöntemlerine değinilecektir. İktisat alanında kullanılan istatistiki analiz teknikleri ve modeller ele alınarak öğrencilerin bu teknik ve modelleri hangi durumlarda kullanabileceklerinin ayırımına varmaları ve bunlarla elde edilen sonuçları yorumlama kabiliyeti kazanmaları sağlanacaktır.

ECON 503 Mikroekonomik Analiz 

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroekonominin temel kavram, teori ve uygulamaları ile ilgili konulara hakim olmasını ve bu bilgileri pratik sorunlara uygulayabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derste öncelikle bireysel karar verme başlığı altında tüketici teorisi, talep teorisi, üretim teorisi ve belirsizlik altında seçim konuları ele alınacaktır. Oyun teorisi ile devam edecek olan ders serbest piyasa yapısının, kamusal malların ve ekonomik dışsallıkların analizi ile sona erecektir.

ECON 504 Mikroekonomik Teori 

Programın birinci yarıyılında verilecek dersin devamı olan bu ders, farklı piyasa yapılarının analizi ile başlayacak sonrasında piyasaların etkin bir şekilde işlemesine neden olan bilgi asimetrisi, ters seçim, asil-vekil problemi gibi konuların incelenmesi ile devam edecektir. Bu çerçevede bu problemlerin toplumsal refaha olası etkileri tartışılacaktır. Genel Denge Teorisinin ele alınması ile sürecek dersin son kısmında ise toplu karar verme, belirli aksiyomlara dayalı pazarlık ve iktisadî mekanizma tasarımı gibi konular yer alacaktır.

ECON 505 Makroekonomik Teori

İlk yarıyıl içerisinde işlenecek bu ders farklı iktisadî ekoller çerçevesinde makroekonominin ana konularının tanımlanması ile başlayacak, sonrasında milli gelir muhasebesi ile devam edecektir. Sonrasında neoklasik ve Keynesyen ekoller çerçevesinde genel makroekonomik analizler ele alınarak, dinamik toplam talep ve toplam arz, IS-LM modelleri, para ve maliye politikaları, yatırım ve tüketim kararları, açık ekonomilerde makroekonomik kararlar, döviz kuru ve faiz oranlarının belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

ECON 506 Makroekonomik Teori 

İlk dönemdeki dersin devamı olan bu derste bir miktar daha detaya inilerek açık bir ekonomide para ve döviz piyasalarının işleyişi, enflasyonu ile mücadele yöntemleri gibi konular anlatılacaktır. Yine bu çerçevede, Marshall-Lerner koşulu, Keynesyen Teori, açık ve kapalı ekonomilerde para ve sermaye piyasalarının işleyişi, makroekonomik modeller ve bu modellerde rasyonel beklentiler, politikaların etkinliği ve makroekonomik modellemenin dinamikleri gibi konular ele alınacaktır.

ECON 508 Ekonometri  

Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ve bu ilişkilerden yorumlar yapma becerisinin kazanılması amaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu derste temel ekonometrik testlere, modellere ve tekniklere ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Yine iktisat alanında kullanılan en temel ilişki tespit yöntemlerinden birisi olan en küçük kareler yönteminin teorik çerçevesi çizildikten sonra bu tekniğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ardışık bağımlılık, değişken varyans ve çoklu-bağlılık gibi problemler ve bu problemleri ortadan kaldırmak için ne gibi yöntemler kullanılabileceği ele alınacaktır.

ECON 510 Uluslararası İktisat 

Bu derste öğrencilere uluslararası iktisadî ve ticarî faaliyetlerin işleyiş mekanizması, bu ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlayan ana nedenler ve bu ilişikleri açıklamaya çalışan ana teoriler ele alınacaktır. Yine uluslararası iktisadî faaliyetlerin ve ticaretin gelişmesi ve daha etkin hale gelmesi amacıyla geliştirilen ekonomi politikalarına, döviz fiyatlarını belirleyen etkenlere, ödemeler dengesi bilançosunun temel bileşenlerine, dış ticareti belirleyen faktörlere, ülkeler arasındaki sermaye akımlarının temel şekil ve belirleyenlerine ve küreselleşmenin uluslararası ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konulara değinilecektir.

ECON 511 İnovasyon Ekonomisi 

Bu derste temelde ekonomik kalkınmanın bilgi temelli ekonomik yapı ile ilişkisi incelenirken inovasyonun rekabet gücü üzerindeki etkisi incelenmektedir. Yaratıcılığın sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme sürecindeki rolü şahıslar, firmalar ve ülkeler üzerinden örnekler ile analiz edilmektedir.  Ayrıca, araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakları ve patent ekonomisine dair teorik modellerin inovasyon göstergeleri üzerinden öğrencilere aktarıldığı bu derste, küresel veri kümeleri kullanılarak güncel uygulamalar ve vaka çalışmaları ele alınmaktadır.

ECON 512 Oyun Teorisi 

İktisat teorisi uygulamalarında sıklıkla kullanılan oyun teorisini esas alan bu derste katılımcılara farklı varsayımlar altında gerçekleşen oyunlara ve bunlara ilişkin denge koşulları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu çerçevede katılımcılar arasında işbirliğinin olmadığı normal ve ardışık oyunlar katılımcıların rakipleri ve oyunun koşulları ile ilgili tam ve mükemmel bilgi sahibi olup olmamaları esas alınarak anlatılacaktır. Bu oyunların ekonomi teorisinde ve uygulamalarında ne şekilde kullanıldığına örnekler aracılığıyla değinilecektir. Ayrıca derste deneysel oyun teorisi ve Markov-mükemmel dengesi gibi ileri konular da tartışılacaktır.

ECON 513 Parasal İktisat 

Parasal iktisada ilişkin bu derste öncelikli olarak paranın bir ekonomideki temel işlevleri ile para talebini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Sonrasında ise para arzı, para politikasının temel bileşenleri, Merkez Bankalarının bir ekonomideki rolleri, politika ve piyasa faiz oranlarının belirlenme süreçleri gibi konulara değinilecektir. Para politikasının reel ekonomiye etkisinin açıklamakta kullanılan parasal aktarım mekanizmalarına ilişkin farklı kavram ve modeller açıklanacak, optimal kurumsal ve operasyonel para politikasının nasıl belirlenebileceği sorunsalı ele alınacaktır. Yine bu minvalde finansal piyasalarda oluşabilecek kimi aksaklıklar ile makro-finansal bağlantılar üzerinde bilgi verilecektir.

ECON 514 Endüstriyel Ekonomi 

Bu ders kapsamında esas itibariyle piyasalarda meydana gelebilecek olası aksaklıklar temel alınacak, optimizasyon ve oyun teorisinin farklı modelleri kullanılarak monopol, oligopol, ve karteller gibi tam rekabet piyasası dışındaki farklı piyasa yapılarının ve bu tür piyasa yapılarında faaliyet gösteren firmaların çeşitli fiyat ve fiyat harici stratejilerinin modellenmesi anlatılacaktır. Bu tür piyasa yapıları sebebiyle oluşabilecek toplumsal refah kayıplarının önüne geçmek amacıyla uygulanan antitröst düzenlemelerine ve rekabet politikalarına küresel bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 515 Enerji Ekonomisi 

Bu derste petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik gibi ana enerji kaynaklarının spot ve vadeli piyasalardaki işlemlerinin teorik ve ampirik yaklaşımlarının incelenecek, enerji kullanımının, ekonomik büyümenin ve çevrenin politik iktisadi analizine, hükümet regülasyonu ekonomisinin lokal, bölgesel, uluslararası ve küresel politikalar üzerindeki etkisine değinilecektir.

ECON 516 Kamu Ekonomisi 

Ana temasını maliye politikalarının oluşturduğu bu derste maliye politikasına ilişkin temel kavramlar, maliye politikası uygulamaları, pazar ekonomisi ile kamu ekonomisinin karşılaştırmalı analizi, kamu malları gibi konular anlatılacaktır. Yine oylama, sözleşme ve oyun kuramı gibi modeller çerçevesinde kamu maliyesine ilişkin karar verme süreçleri, bürokrasinin iktisadî analizi, yerel ve merkezi bütçeler, bütçeleme süreci, kamu harcamalarının gelişimi, kamu gelirleri ve refah gibi konular da ele alınacaktır.

ECON 517 Zaman Serisi Ekonometrisi 

Bu derste niteliksel ileriyi tahmin yöntemlerinden bahsedilecek, farklı zaman serisi modelleme yaklaşımları, regresyon analizi ve ekonometrik modelleme anlatılacaktır. Ders kapsamında, zaman serilerinin özellikleri vurgulanarak, eldeki verinin yapısına en iyi uyan ve en iyi tahmin yapmaya yönelik model seçimi öğretilecektir. Derslerin işlenişi sırasında E-views ve RATS istatistiksel paket programlarından yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır.

ECON 518 Panel Veri ve Yatay Kesit Verisi Modelleri

Zaman serilerinin analizine ilişkin derse ek olarak bu ders de ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yönelik faklı modellerin geliştirilmesi becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yatay kesit ve panel verinin modellenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve bu modellerin tahmininde karşılaşılabilecek sorunlar ve ilgili ekonometrik yöntemler anlatılmaktadır.  Ders kapsamında bir istatistiksel paket program olan STATA’dan yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır.

ECON 519 Çevre Ekonomisi

Çevre ve iktisat arasındaki karşılıklı etkileşimi temel alan bu derste iktisadî faaliyetler ile ve diğer sosyal amaçlar arasındaki dengenin sağlanması için iktisadî işleyişin en uygun şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiği konusu ele alınacaktır. Genel itibariyle mikroekonomiye ilişkin teori ve uygulamaların kullanılacağı derste sürdürülebilir çevre politikaları ile iktisadî etkinlik ve verimliliğin ne şekilde optimize edilmesi gerektiği sorusu dersin ana temasını teşkil etmektedir.

ECON 520 Kalkınma İktisadı 

Bu ders kapsamında katılımcılara kalkınmaya ilişkin temel tanım, kavram ve kuramlar anlatılacaktır. Bu çerçevede iktisadî kalkınmanın ve büyümenin çeşitli göstergeleri, iktisadî kalkınmayı açıklamaya çalışan farklı iktisat kuramları ile kalkınma kavramına ve teorilerine yöneltilmiş eleştiriler ele alınacaktır. Bu temel bilgilerle birlikte ekonomilerin yapısal dönüşümleri, sanayileşme, tarımsal dönüşüm ve çevre, kalkınma politikaları ve piyasa ilişkisi gibi somut konularda karşılaşılan sorunlara ampirik bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 521 Ulaştırma Ekonomisi 

Ders kapsamında bu alana ilgi duyan öğrencilere bir bütün olarak ulaştırma sektörüne ilişkin iktisadî analizler yapabilme becerisinin kazandırılması ve ulaşım sektörünün ekonomik kalkınmaya katkılarının anlaşılması amaçlanmaktadır.

ECON 522 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi

Gayrimenkul, inşaat ve yapı sektörlerindeki iktisadi faaliyetleri akademik bir bakış açısı ile incelemeyi hedefleyen bu derste ayrıca şehir ekonomisi analiz edilmektedir. Dersin başında konut sektörü ve finansmanına dair ekonomik modeller ve uygulamalar işlenirken, akabinde ticari gayrimenkullerin inşaat ve işletme ekonomisi üzerinde durulmaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasalarındaki gayrimenkul ürünlerine dair modellerin ve uygulamaların gösterildiği bu derste, bu ürünlerin bazılarının simülasyonları ve hesaplamaları detaylı şekilde incelenmektedir. Bu ders ayrıca, akıllı şehirleşme, kentsel dönüşüm ve yeşil yapılaşma gibi konuların finansman boyutuna ve ekonomik büyümeye etkisine değinilmektedir.

ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı

Bu ders, İslami ekonomik ve finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir.  Dersin temel amacı, temel kavramları kullanarak İslam Ekonomisi ve Finansı’ndaki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslam’daki ekonomi paradigmasını anlayabilmek için İslam Ekonomisi ve Finansı’nın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomi ve Finansı’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.

ECON 524 İşgücü Ekonomisi

This course aims to provide a theoretical and empirical examination of the labor market addressing important questions such as: How are wages determined? What is unemployment and why do we observe it?   What are the links between demographics and labor market outcomes? Is it worth investing in education? What is the immigration’s impact on wage earnings?  Why does an informal labor market arise in economies? In addition to these, important aspects of the US and Turkish labor markets will be discussed during the course.

ECON525 İktisadi Düşünce Tarihi

Bu derste iktisadi fikir ve doktrinler, yani  insanların etraflarındaki ekonomik dünyayı nasıl algıladıkları ve anlamlandırdıkları konuları tartışılır. Bu tartışmalar Doğu ve Batı medeniyetlerinin perspektifleri göz önüne alınarak karşılaştırmalı bir yöntemle ele alınır. Öte yandan fikir ve doktrinlerin ortaya çıktığı çevreden bağımsız olmadığı kabulünden hareketle fikirlerin ortaya çıktığı zaman ve mekandaki iktisadi şartların tartışılmasını, dolayısıyla iktisat tarihiyle bir alakanın kurulmasını da göz önünde bulundurur.

ECON526 Hukuk ve İktisat 

Bu ders ekonomik analiz metodlarının hukuk alanına uygulanması iddiası üzerine kuruludur. Özellikle, ekonomik etkinlik perspektifinden hukuk kurallarının ve hukuki kurumların incelenmesini amaçlar. Mülkiyet, ahid, tazminat, sulh ve yargılama gibi hukuk alanına ait nizam ve uygulamaların ekonominin etkinlik prensibiyle ne kadar örtüşüp örtüşmediğini inceleyerek kural koyucu ve hüküm vericilere yol göstermeye çalışır.

BAŞVUR